Skip to content

Allmänna villkor

Våra allmänna villkor

Allmänna villkor

§ 1 Tillämpningsområde

Vi tillhandahåller våra erbjudanden och tjänster på grundval av dessa allmänna villkor i deras respektive giltiga version. Genom att göra en beställning accepterar uppdragsgivaren de allmänna villkoren. Inga andra affärsvillkor gäller, om dessa inte har godkänts skriftligen.

Dessa allmänna villkor gäller alla affärstransaktioner mellan LUND Verlagsgesellschaft mbH (LUND Languages) (översättaren) och kunden (uppdragsgivaren). De gäller för hela affärsrelationen, även för framtida beställningar. Kunder är både juridiska och fysiska personer.

§ 2 Avvikande avtal

Avvikelser, ändringar eller tilläggsavtal kräver en skriftlig bekräftelse från översättaren. Detta gäller även för uppdragsgivarens allmänna villkor.

§ 3 Beställningar och uppdragsgivarens samarbetsskyldigheter

 1. Beställningen görs av uppdragsgivaren via e-post, fax, post eller telefon. Bristfälligt fullgörande eller förseningar till följd av oklara, felaktiga eller ofullständiga beställningar är uppdragsgivarens ansvar.
 2. Uppdragsgivaren har omfattande samarbetsskyldigheter. Vid beställningen måste uppdragsgivaren ange målspråk, ämnesområde och hur texten ska användas, särskilda terminologikrav samt särskilda önskemål om utförandeformen (externt utseende på översättningen, lagring på specifika lagringsmedier och liknande). När det gäller komplicerade tekniska översättningar är uppdragsgivaren skyldig att klargöra relevanta tekniska termer och ytterligare tekniska frågor och formfrågor (kontaktperson). Om översättningen är avsedd för trycksaker måste uppdragsgivaren skicka en tryckfärdig version till översättaren för korrekturläsning innan den tryckta versionen produceras.
 3. Uppdragsgivaren måste förse översättaren med informationsmaterial och dokument som krävs för att utföra översättningen vid tidpunkten för beställningen utan begäran. Om den information som lämnas inte är tillräcklig kan översättaren begära specifikt informationsmaterial på ämnet från uppdragsgivaren.
 4. Uppdragsgivaren ansvarar för fel och förseningar till följd av att dessa skyldigheter inte uppfylls.

§ 4 Utförande av beställningen, leveranstider

 1. Hela översättningen görs grammatiskt korrekt och med textens innebörd bevarad och anpassas efter textens användningsområde, efter bästa kunskap och förståelse. Om information som medföljer materialet eller särskilda instruktioner inte har tillhandahållits av uppdragsgivaren, översätts fackuttryck i en allmänt accepterad och allmänt förståelig form. En stilistisk revidering ingår inte i översättningstjänsten. Uppdragsgivaren får översättningen i överenskommen form.
 2. Om betydelsen av ett ord som har flera betydelser bara kan utläsas av textens sammanhang, ansvarar uppdragsgivaren för översättningsfel om denne inte har försett översättaren med relevant informationsmaterial på förhand.
 3. Översättaren kan använda tredje part för att utföra beställningen.
 4. Leveranstider anges efter bästa kunskap och förståelse och är endast icke-bindande uppskattningar.
 5. Översättningen skickas via e-post, fax eller post, efter uppdragsgivarens önskemål. Översättaren ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå under transport. Uppdragsgivaren är skyldig att med kort varsel informera översättaren om mottagandet av översättningen.

§ 5 Erbjudanden och priser

 1. Alla erbjudanden och priser kan ändras utan föregående meddelande.
 2. De kan anpassas efter de faktiska omständigheterna och ändrade utgifter utan ett separat meddelande.
 3. Priserna är i euro om inget annat har avtalats. Alla priser som anges i våra erbjudanden är nettopriser och är momspliktiga.
 4. Betalningsvillkor, rabatter eller andra avdrag beviljas endast om det uttryckligen har överenskommits.
 5. Extratjänster debiteras med extraavgifter efter storleken på de uppkomna kostnaderna som dessa innebär.

§ 6 Eliminering av fel, ansvar

 1. Fel måste rapporteras skriftligen till översättaren. De angivna felen ska beskrivas i konkreta termer (väl underbyggt). Uppenbara fel måste rapporteras inom två veckor efter dess att översättningen levereras. Det räcker att meddelandet avsänds i tid för dessa rättigheter ska gälla.
 2. Översättaren har rätt och skyldighet att åtgärda eventuella fel i översättningen. Uppdragsgivaren får sätta en rimlig tidsfrist för när översättaren ska ha åtgärdat felen och förbinder sig att avsäga sig rätten till dessa åtgärder när tidsfristen har löpt ut. När tidsfristen har löpt ut har uppdragsgivaren rätt att begära att avtalet hävs eller att ersättningen sänks efter eget gottfinnande.
 3. Inget ansvar utgår för fel som beror på att uppdragsgivaren inte uppfyller sina samarbetsskyldigheter eller som har orsakats av felaktiga, ofullständiga, terminologiskt felaktiga eller dåligt läsbara översättningsförlagor.
 4. Ansvaret begränsas i vilket fall som helst till typiska, förutsebara skador och begränsas till en summa som motsvarar ordervolymen eller det eventuella andra arbetet. Översättaren är endast ansvarig i händelse av uppsåt och grov vårdslöshet.

§ 7 Ansvar för tredje part, skadeståndsansvar för tredje part

 1. Översättaren ansvarar inte för defekter och skador som orsakas av tredje part.
 2. Det finns inga möjligheter för uppdragsgivaren att vända sig till översättaren för att göra anspråk på skadestånd från tredje part (icke-avtalspartner).

§ 8 Force majeure, uppsägning

 1. Översättaren ansvarar inte för skador som orsakas av force majeure (naturkatastrofer, nätverksfel, datorvirus som inte upptäcks av regelbundna viruskontroller, trafikstörningar osv.). I detta fall har översättaren rätt att träda ur avtalet eller begära en rimlig tidsfrist för att verkställa uppdragsgivarens beställning. I detta fall ska skadeståndskrav uteslutas.
 2. Uppdragsgivaren kan bara säga upp avtalet av viktiga skäl tills dess att översättningen har färdigställts. Uppsägningen måste vara skriftlig för att vara giltig. Om uppdragsgivaren säger upp avtalet har översättaren rätt att kräva den överenskomna ersättningen. Denne måste dock dra av för sparade kostnader till följd av att avtalet hävs eller genom att denne uppsåtligen anlitar någon annan för arbetet.

§ 9 Ägande

 1. Översättningen förblir översättarens egendom tills dess att hela ersättningen har betalas ut.
 2. Uppdragsgivaren förvärvar rätten att använda översättningen i och med att hela ersättningen har betalats.

§ 10 Upphovsrätt

 1. Översättaren äger upphovsrätten till översättningen.
 2. Uppdragsgivaren befriar översättaren från alla upphovsrättsanspråk som kan göras till översättaren på grund av översättningen, även av tredje part.

§ 11 Sekretess

Översättaren åtar sig att tiga om innehållet i de dokument som ska översättas, om det informationsmaterial som denne får i samband med beställningen och om alla fakta som denne känner till i samband med affärsrelationen. Ett samarbete med medarbetare som också omfattas av tystnadsplikt utgör inte ett brott mot denna skyldighet.

§ 12 Tillämplig lag, jurisdiktionsort, ändringar, effektivitet

 1. Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas på avtalsförhållandet samt på alla rättigheter och skyldigheter som följer av detta.
 2. De båda avtalsslutande parternas jurisdiktionsort är Köln i Tyskland.
 3. Ändringar i dessa allmänna affärsvillkor meddelas uppdragsgivaren i samband med en ny beställning.
 4. Giltigheten för dessa allmänna villkor påverkas inte av om enskilda bestämmelser är verkningslösa eller ogiltiga.

Giltigt: december 2020