plunet logo
deensv

Allmänna affärsvillkor

§ 1 Giltighetsområde

Våra erbjudanden och tjänster tillhandahålls mot bakgrund av gällande version av dessa allmänna affärsvillkor. Genom att ge ett uppdrag accepterar uppdragsgivaren de allmänna affärsvillkoren. Andra affärsvillkor är ogiltiga om inget annat godkänts skriftligen av oss.

Dessa allmänna affärsvillkor gäller för hela affärsrelationen mellan LUND Verlagsgesellschaft mbH (LUND languages) (översättare) och kunden (uppdragsgivaren). De gäller för hela affärsrelationen, även för framtida uppdrag. Som kunder räknas både juridiska och naturliga personer.

§ 2 Avvikande villkor

Avvikelser, ändringar eller nya avtal kräver skriftligt godkännande av översättaren. Detta gäller även uppdragsgivarens allmänna affärsvillkor.

§ 3 Uppdragstilldelning, uppdragsgivarens samarbetsplikt

(1) Uppdragsgivarens uppdragstilldelning sker via e-post, fax, post eller telefon. Vid brister i utförandet eller fördröjningar, till följd av oklar, oriktig eller ofullständig uppdragstilldelning, belastas uppdragsgivaren.

(2) Uppdragsgivaren har omfattande samarbetsskyldigheter. När ett uppdrag ges ska uppdragsgivaren ange målspråk, fackområde och användningsområde för texten, särskilda önskemål om terminologi samt särskilda önskemål rörande utförandet (översättningens utseende, lagring på specifika medier och liknande). Vid komplicerade facköversättningar åligger det uppdragsgivaren att bistå i arbetet med att klarlägga fackuttryck och andra ämnes- och formatfrågor (kontaktperson). Om översättningen ska tryckas ska uppdragsgivaren skicka en kopia av tryckversionen till översättaren för korrektur före själva tryckningen.

(3) Informationsmaterial och underlag som krävs för att översättningen ska kunna slutföras, ska överlämnas av uppdragsgivaren till översättaren utan att detta påpekas särskilt vid uppdragstilldelningen. Om informationsmaterialet som lämnats inte är tillräckligt, kan översättaren begära att uppdragsgivaren tillhandahåller mer ämnesspecifikt informationsmaterial.

(4) Fel och fördröjningar som uppstår till följd av att dessa skyldigheter inte uppfyllts, belastas uppdragsgivaren.

§ 4 Utförande av uppdrag, leveranstider

(1) Översättningen utförs i enlighet med de grammatiska reglerna samt i överensstämmelse med textens syfte och översättningens användningsområde samt enligt bästa kunnande. Om referensmaterial eller specifika anvisningar från uppdragsgivaren inte lämnats, översätts fackuttryck i enlighet med vedertagna allmänna uttryck. En stilistisk omarbetning är inte en del av översättningsarbetet. Uppdragsgivaren erhåller översättningen i överenskommet format.

(2) Om innebörden hos ett ord med flera betydelser endast kan fastställas i enlighet med textens sammanhang, belastas uppdragsgivaren för översättningsfel, om uppdragsgivaren inte har överlämnat tillräckligt med referensmaterial till översättaren.

(3) Översättaren kan vända sig till tredje person för att utföra uppdraget.

(4) Leveranstider fastställs utifrån rimliga antaganden och utgör endast uppskattade tider, som inte kan garanteras.

(5) Översättningen sänds i enlighet med uppdragsgivarens önskemål via e-post, fax eller post. Översättaren tar inget ansvar för skador, som uppstår under översändningen. Det åligger uppdragsgivaren att kort meddela översättaren att översättningen tagits emot.

§ 5 Erbjudande och priser

(1) Alla erbjudanden och priser anges utan förbehåll.

(2) De kan anpassas till de faktiska omständigheterna och den aktuella uppgiften utan att detta först meddelas.

(3) Priserna anges i euro om ingen annan valuta avtalats. Alla priser i våra erbjudanden är nettopriser och anges exklusive moms.

(4) Delbetalningar, rabatter eller andra avdrag medges inte, om detta inte uttryckligen avtalats.

(5) Särskilda arbetsuppgifter medför tillägg eller beräknas i förhållande till arbetsinsatsen.

§ 6 Åtgärdande av problem, garanti

(1) Översättaren ska informeras skriftligen om brister. Den identifierade bristen ska beskrivas konkret (korrekt beteckning). Uppenbara brister ska påvisas inom två veckor efter att översättningen översändes. För att uppdragsgivarens rättigheter ska gälla måste meddelandet skickas inom utsatt tid.

(2) Översättaren har rätt och är skyldig att åtgärda identifierade brister i översättningen. Uppdragsgivaren kan ange en tidsfrist inom vilken översättaren ska ha åtgärdat brister och koppla denna tidsfrist till villkoret att bristen inte åtgärdas efter det att tidsfristen löpt ut. När fristen löpt ut har uppdragsgivaren rätt att kräva att avtalet hävs eller att priset sänks.

(3) Ingen garanti lämnas för brister som beror på att uppdragsgivaren inte uppfyllt sina skyldigheter att lämna referensmaterial, eller beroende på felaktiga, ofullständiga, terminologiskt felaktiga eller dåligt läsbara översättningsunderlag.

(4) Garantin begränsas till normala skador som kan förutsägas. Den är begränsad till summan för översättningsuppdraget eller det aktuella arbetet. Översättaren ansvarar enbart vid uppsåt eller grov underlåtenhet.

§ 7 Garanti för tredje part

(1) Översättaren ansvarar inte för brister och skador som orsakats av tredje part.

(2) Uppdragsgivaren har inte rätt att hålla översättaren ansvarig för skadeståndsanspråk rörande tredje part (part som ej ingår i avtalet).

§ 8 Force majeure, uppsägning

(1) Översättaren ansvarar inte för skador som härrör sig från force majeure (naturkatastrofer, nätbortfall, datorvirus som inte kan identifieras via normala antiviruskontroller, driftsstörningar m.m.). I detta fall har översättaren rätt att avsäga sig uppdraget eller att kräva en förlängd tidsfrist från uppdragsgivaren för att slutföra uppdraget. Skadeståndsanspråk kan inte väckas i detta fall.

(2) Uppdragsgivaren har endast rätt att avboka uppdraget av viktiga skäl tills dess uppdraget har slutförts. Uppsägningen måste göras skriftligen för att vara giltig. Om uppdragsgivaren avbokar uppdraget har översättaren rätt att kräva avtalad ersättning. Dock måste översättaren acceptera att avräkna summan för arbetsbesparing till följd av avbokningen av uppdraget eller genom att kunna åta sig ett annat uppdrag eller om översättaren underlåtit att söka annat uppdrag.

§ 9 Förbehåll för ägande

(1) Översättningen förblir i översättarens ägo tills fullständig betalning har erlagts.

(2) Uppdragsgivaren erhåller användningsrätten till översättningen vid fullständig betalning.

§ 10 Upphovsrätt

(1) Översättaren är ägare till upphovsrätten för översättningen.

(2) Uppdragsgivaren befriar översättaren från upphovsrättsliga anspråk, som kan vändas mot översättaren på grund av översättningen – även från tredje part.

§ 11 Dataskydd

Översättaren accepterar att inte yppa innehållet i dokumentet som ska översättas, om referensmaterial som översättaren har erhållit i samband med uppdraget samt om all information som kommit till översättarens kännedom i samband med uppdraget. Samarbetet med andra medarbetare som också omfattas av sekretessplikten utgör inget avsteg från denna skyldighet.

§ 12 Tillämplig jurisdiktion, jurisdiktionsort, ändringar, verksamhet

(1) För uppdragsförhållandet samt för alla rättigheter och skyldigheter som uppkommer i samband med uppdragsförhållandet gäller jurisdiktionen i Förbundsrepubliken Tyskland.

(2) För båda avtalsparter är jurisdiktionsorten Köln, Tyskland.

(3) Uppdragsgivaren ska informeras om ändringar av dessa allmänna affärsvillkor vid tilldelning av nya uppdrag.

(4) Giltigheten hos dessa allmänna affärsvillkor påverkas inte av att enskilda villkor träder ur kraft.

Version: Mars 2014